Mūsų veikla

PLANAVIMO DOKUMENTAI
PLANAVIMO DOKUMENTAI

Įstaigos metiniai veiklos planai, ataskaitos, direktoriaus veiklos užduotys

VIEŠIEJI PIRKIMAI
VIEŠIEJI PIRKIMAI

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
BIUDŽETO VYGDYMO ATASKAITOS

2024 I ketvirtis2024 II ketvirtis2024 III ketvirtis2024 IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita Biudžeto vykdymo ataskaitaBiudžeto vykdymo ataskaitaBiudžeto vykdymo ataskaita
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
FINANSINĖS ATASKAITOS

2024 I ketvirtis2024 II ketvirtis2024 III ketvirtis2024 IV ketvirtis
Finansinė ataskaita Finansinė ataskaitaFinansinė ataskaitaFinansinė ataskaita
2023 I ketvirtis2023 II ketvirtis2023 III ketvirtis2023 IV ketvirtis
Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita
2022 I ketvirtis2022 II ketvirtis2022 III ketvirtis2022 IV ketvirtis
Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita
2021 I ketvirtis2021 II ketvirtis2021 III ketvirtis2021 IV ketvirtis
Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita
2020 I ketvirtis2020 II ketvirtis2020 III ketvirtis2020 IV ketvirtis
Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita
2019 I ketvirtis2019 II ketvirtis2019 III ketvirtis2019 IV ketvirtis
Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita
2018 I ketvirtis2018 II ketvirtis2018 III ketvirtis2018 IV ketvirtis
Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita
2017 I ketvirtis2017 II ketvirtis2017 III ketvirtis2017 IV ketvirtis
Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita
2016 I ketvirtis2016 II ketvirtis2016 III ketvirtis2016 IV ketvirtis
Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita Finansinė ataskaita
TARNYBINIAI AUTOMOBILIAI
TARNYBINIAI AUTOMOBILIAI

Lengvojo automobilio markė
Valst. Nr.
Automobilis priskirtas
VW CADY (Mėlynas)
BRJ 678
Bendram naudojimui
CITROEN BERLINGO (Balta)
LFI 566
Bendram naudojimui

Asmens, atsakingo už tarnybinio transporto naudojimo kontrolę:

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
ASMEMS DUOMENŲ APSAUGA

Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu

Palangos kultūros centras, juridinio asmens kodas 190276191, Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga., tel. (8 460) 48547, elp. info@palangoskultura.lt asmens duomenis tvarko vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:
Susipažinti ir gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
Reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis;
Prašyti sunaikinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
Prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
Perkelti savo duomenis;
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Palangos kultūros ir jaunimo centro duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galima kreiptis dėl savo asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo – Dovilė Venslovienė (personalo specialistė, sekretorė, viešųjų pirkimų specialistė), tel. 8 460 48547, el. p. info@palangoskultura.lt, Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga.

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu, Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo šias užduotis:

informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;
stebi, kaip laikomasi šio reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal 35 straipsnį;
bendradarbiauja su priežiūros institucija;
atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.
Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.
Renginių organizatoriai COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) metu vadovaudamiesi tuo metu aktualiais LRV sprendimais, turi/gali vykdyti renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą elektroniniu ar rankiniu būdu ir surinkti šiuos asmens duomenis:
1. vardas, pavardė
2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);
3. nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis.
Renginių organizatoriai nurodytus duomenis:
1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;
2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;
3. saugo 21 dieną nuo įvykusio renginio dienos, po to iš karto sunaikina;
Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ir jų kopijos turi būti sunaikinti, taip, kad jų nebūtų galima atkurti ir atpažinti turinio.
Jeigu asmuo nesutinka su Palangos kultūros ir jaunimo centro ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.