Mūsų veikla

ASMEMS DUOMENŲ APSAUGA

Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu

Palangos kultūros  centras, juridinio asmens kodas 190276191, Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga., tel. (8 460) 48547, elp. info@palangoskultura.lt asmens duomenis tvarko vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:
Susipažinti ir gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
Reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis;
Prašyti sunaikinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
Prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
Perkelti savo duomenis;
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Palangos kultūros ir jaunimo centro duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galima kreiptis dėl savo asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo – Dovilė Venslovienė (personalo specialistė, sekretorė, viešųjų pirkimų specialistė), tel. 8 460 48547, el. p. info@palangoskultura.lt, Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga.

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu, Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo šias užduotis:

informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;
stebi, kaip laikomasi šio reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal 35 straipsnį;
bendradarbiauja su priežiūros institucija;
atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.
Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.
Renginių organizatoriai COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) metu vadovaudamiesi tuo metu aktualiais LRV sprendimais, turi/gali vykdyti renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą elektroniniu ar rankiniu būdu ir surinkti šiuos asmens duomenis:
1. vardas, pavardė
2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);
3. nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis.
Renginių organizatoriai nurodytus duomenis:
1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;
2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;
3. saugo 21 dieną nuo įvykusio renginio dienos, po to iš karto sunaikina;
Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ir jų kopijos turi būti sunaikinti, taip, kad jų nebūtų galima atkurti ir atpažinti turinio.
Jeigu asmuo nesutinka su Palangos kultūros ir jaunimo centro ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.