Veiklos sritys

PALANGOS KULTŪROS IR JAUNIMO CENTRAS

VEIKLOS KRYPTYS

VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Etninė kultūra.

Vietos tradicijų išsaugojimas.

1.      Plėtoti edukacinę veiklą etnokultūros srityje, rūpintis etninės kultūros išsaugojimu ir perdavimu;

2.      Skatinti folkloro kolektyvų veiklą, ir koncertinių programų sklaidą;

3.      Kurti naujas folkloro studijas, didinti vaikų ir jaunimo įtrauktį į meno kolektyvus.

Mėgėjų menas.

Mėgėjų meninės veiklos kolektyvų kuravimas.

 

1.      Plėtoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir vietos bendruomenės kultūrinį aktyvumą;

2.      Skatinti mėgėjų meno žanrų įvairovę ir sklaidą;

3.      Vykdyti tarpkultūrinius mainus, ieškoti naujų veiklos ir renginių pravedimo formų;

4.      Ieškoti jaunimo ir įvairių socialinių sluoksnių žmonių įtraukties galimybių į mėgėjų meno veiklą.

Profesionalaus meno sklaida.

1.      Didinti profesionalaus meno prieinamumą, sudarant palankias sąlygas miesto bendruomenei lankytis kultūriniuose renginiuose;

2.      Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai, pristatant garsiausius šalies bei užsienio atlikėjus, kolektyvus, kūrėjų darbus;

3.      Palaikyti ir stiprinti ryšius su profesionalaus meno įstaigomis, atlikėjais, menininkais, inicijuoti bendrus projektus.

Vaikų ir jaunimo užimtumas. 

1.      Didinti vaikų ir jaunimo užimtumo įtrauktį į inovatyvias kultūrinės edukacijos veiklas;

2.      Remiantis pažintinės, patyriminės  ir intensyviosios edukacijos principais,  skatinti vaikus ir jaunimą aktyviai integruotis į PKJC veiklas;

3.      Aktyvinti kultūros projektų vaikams ir jaunimui inicijavimą, kūrimą ir sklaidą;

4.      Vykdyti aktyvią komunikaciją tarp vaikų, jaunimo ir centro darbuotojų, pasižyminčią inovatyviu veiklų projektavimu, turiningu užimtumo procesu ir rezultatų sklaida;

5.      Tenkinti vaikų ir jaunimo pažinimo ir lavinimosi poreikius kultūros ir meno srityse, ieškoti naujų būdų ir priemonių skatinančių jaunimą įsijungti į PKJC veiklas.

Valstybinių, kalendorinių švenčių, atmintinų datų paminėjimas ir renginių organizavimas.

1.      Generuoti idėjas ir teikti siūlymus, Valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimo renginiams;

2.      Tęsti kalendorinių švenčių tradicijas, organizuoti renginius.

Projektinė veikla.

1.      Stiprinti projektinės veiklos apimtis, rengti projektų paraiškas ir teikti jas ne tik Palangos miesto savivaldybei, bet ir Lietuvos kultūros tarybai, ES fondams;

2.      Kurti ir įgyvendinti ilgalaikius projektus, apimančius menus, kultūrą ir kūrybišką mąstymą;

3.      Inicijuoti ir kurti trumpalaikius projektus, festivalių ar renginių ciklų forma;

4.      Skatinti jaunimą įsijungti į projektinę veiklą nuo paraiškų rašymo iki projekto įgyvendinimo.

Darbas su jaunumu.

1.      Skatinti jaunimo domėjimąsi kultūriniais renginiais, siekiant juos įtraukti į PKJC veiklą;

2.      Sudaryti sąlygas jaunimui, išvykusiam studijuoti į kitus Lietuvos miestus, sugrįžti į Palangą,  kultūros centrą ir  atlikti specializacjos, baigiamąsias praktikas;

3.      Dalintis gerąją patirtimi ir į PKJC veiklas kviesti kultūros ir meno srityse ir visuomenėje pripažintas asmenybes;

4.      Aktyvinti jaunimo užimtumą, plečiant turiningo laisvalaikio pasiūlą;

5.      Skatinti jaunimo saviraišką ir iniciatyvas, suteikiant galimybę įgyvendinti kūrybines idėjas.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

1.      Bendradarbiauti su Palangos miesto ir rajono kultūros įstaigomis, per menų ir kultūros iniciatyvas užtikrinti darnią komunikaciją.

2.      Inicijuoti ir įgyvendinti bendrus projektus su miesto kultūros įstaigomis.

Savanorių tinklas.

1.      Sukurti infrastruktūrą, įgalinančią ir susiejančią skirtingus darbo su savanoriais elementus;

2.      Skatinti kokybišką bendradarbiavimą su būsimais savanoriais, apibrėžiant sąlygas ir jiems priskirtų veiklų sritis;

3.      Į PKJC veiklos organizavimą įtraukti savanorių iniciatyvas;

4.      Skleisti savanorystės idėjas visuomenėje, skatinant įsitraukti į savanorišką veiklą ne tik jaunimą, bet ir vyresnio amžiaus žmones, senjorus;

5.      Per savanorišką darbą neformaliai ugdyti jaunus žmones ir įvesti juos į visuomenę įvairiais lygmenimis;

6.      Darbe su savanoriais vadovautis esminiais darbo su savanoriais principais, kurie apibrėžia suteikiamas savanoriams sąlygas, santykius, mokymąsi.

PKJC personalas.

1.      Formuoti aktyvią ir kūrybingą meno kolektyvų vadovų ir administracijos darbuotojų komandą;

2.      Sudaryti galimybes PKJC darbuotojams tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją;

ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS

Tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius

 

1.      Užtikrinti etninės kultūros, mėgėjų meno, tradicinių, kalendorinių, atminties datų paminėjimo švenčių, vaikų ir jaunimo kultūrinės veiklos ir profesionalaus meno sklaidos programų įgyvendinimą.

2.      Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

3.      Kurti darbo su savanoriais tinklą.

Ieškoti papildomų finansavimo šaltinių.

1.      Vykdyti nuolatinę Lietuvos ir užsienio programų, skirtų kultūrinės veiklos finansavimui stebėseną, inicijuoti projektus, rengti paraiškas ir jas teikti įvairiems fondams.

2.      Ieškoti naujų bendradarbiavimo formų su vietos verslininkais.

Stiprinti ir plėsti Palangos kultūros ir  jaunimo centro žinomumo žemėlapį

 

1.      Nuolatos ruošti ir teikti informacinius pranešimus žiniasklaidos priemonėms apie PKJC veiklą ir organizuojamus projektus.

sekite mus facebook

renginiai